Huangshan, China (Yellow Mountain - 黄山) - dylane1

Misty forest--Huangshan, China

forest