Huangshan, China (Yellow Mountain - 黄山) - dylane1

A fun sign! Huangshan, China

sign